हनुमान चालीसा हिंदी

हनुमान चालीसा हिंदी में श्री हनुमान चालीसा जी का पूरण हिन्दी रूप निमन्लिखित है: ॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार ।बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥ ॥चौपाई॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ […]