गुरु पादुका स्तोत्र इन हिंदी

Guru Paduka Stotram in Hindi

गुरु पादुका स्तोत्र हिंदी में

अनंतसंसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् ।
वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 1 ॥
कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुदमालिकाभ्याम् ।
दूरिकृतानम्र विपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 2 ॥
नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः ।
मूकाश्र्च वाचस्पतितां हि ताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 3 ॥
नालीकनीकाश पदाहृताभ्यां नानाविमोहादि निवारिकाभ्याम् ।
नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 4 ॥
नृपालि मौलिव्रजरत्नकांति सरिद्विराजत् झषकन्यकाभ्याम् ।
नृपत्वदाभ्यां नतलोकपंकते: नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 5 ॥
पापांधकारार्क परंपराभ्यां तापत्रयाहींद्र खगेश्र्वराभ्याम् ।
जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 6 ॥
शमादिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्याम् ।
रमाधवांध्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 7 ॥
स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहासहायाक्षधुरंधराभ्याम् ।
स्वांताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 8 ॥
कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् ।
बोधप्रदाभ्यां दृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ 9 ॥

Guru Paduka Stotram Video in Hindi

Guru Paduka Stotram in Hindi PDF

Download Guru Paduka Stotram in Hindi PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

How to please Guru Paduka?

By singing Guru Paduka Stotram on a regular basis, is the best way to please Guru Paduka. After the worship of Guru Paduka then you can start reading Guru Paduka Stotram with the help of our Guru Paduka Stotram Lyrics in Hindi or download Guru Paduka Stotram PDF in Hindi .

How to chant Guru Paduka Stotram?

Early in the morning after taking bath, sit in front of Guru Paduka idol or picture and start chanting Guru Paduka Stotram. If you want best result in your life then first you should understand the meaning of Guru Paduka Stotram.

What are the benefits of Guru Paduka Stotram?

You can develop your concentration and memory power to a great extent. The vibration which is created by the chanting of Guru Paduka Stotram is directly working on the chakras of your body. You will have more energy levels in your body post your read Guru Paduka Stotram Lyrics in Hindi or listen to Guru Paduka Stotram Mp3 in Hindi.

Benefits of listening to Guru Paduka Stotram MP3?

According to Vedas chanting and listening of Guru Paduka Stotram is a self awakening of one mind and soul. It is also considered as one of the most powerful ways of Meditation.

Leave a comment