सूर्य सहस्रनामम हिंदी में

Surya Sahasranamam in Hindi सूर्य सहस्रनामम हिंदी में ध्यानम् ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॥ ॐ विश्वजिद् विश्वजित्कर्ता विश्वात्मा विश्वतोमुखः । विश्वेश्वरो विश्वयोनिर्नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ १॥ कालाश्रयः कालकर्ता कालहा कालनाशनः । महायोगी महाबुद्धिर्महात्मा सुमहाबलः ॥ २॥ प्रभुर्विभुर्भूतनाथो भूतात्मा भुवनेश्वरः । भूतभव्यो भावितात्मा भूतान्तःकरणः शिवः ॥ ३॥ शरण्यः कमलानन्दो नन्दनो नन्दवर्धनः […]