विष्णु स्तोत्र हिंदी में

Vishnu Stotram in Hindi

विष्णु स्तोत्र हिंदी में

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 1 ॥

दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे ।
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥ 2 ॥

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवा‌உहं न मामकीनस्त्वम् ।
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 3 ॥

उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे ।
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ 4 ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवता‌உवता सदा वसुधाम् ।
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतो‌உहम् ॥ 5 ॥

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द ।
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ 6 ॥

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ।
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥

Vishnu Stotram Video in Hindi

Vishnu Stotram in Hindi PDF

Download Vishnu Stotram in Hindi PDF for great benefits, prosperity and success in your life.

How to please Lord Vishnu?

By singing Vishnu Stotram on a regular basis, is the best way to please Lord Vishnu. After the worship of
Lord Vishnu then you can start reading Vishnu Stotram with the help of our Vishnu Stotram Lyrics in Hindi or download Vishnu Stotram PDF in Hindi.

How to chant Vishnu Stotram?

Early in the morning after taking bath, sit in front of Lord Vishnu idol or picture and start chanting Vishnu Stotram. If you want best result in your life then first you should understand the meaning of Vishnu Stotram in Hindi.

What are the benefits of Vishnu Stotram?

You can develop your concentration and memory power to a great extent. The vibration which is created by the chanting of Vishnu Stotram is directly working on the chakras of your body. You will have more energy levels in your body post your read Vishnu Stotram Lyrics in Hindi or listen to Vishnu Stotram Mp3 in Hindi.

Benefits of listening to Vishnu Stotram MP3 ?

According to Vedas chanting and listening of Vishnu Stotram is a self awakening of one mind and soul. It is also considered as one of the most powerful ways of Meditation.

Leave a comment